Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

IMPACTE


L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens alerta que:
 • 1 de cada 5 joves de fins a 18 anys necessitarà tractament per trastorn mental.
 • I un 6% tendrà un trastorn mental greu.
Fent el càlcul de com afecta a les Illes Balears a partir del cens 2015, amb una població total d’aproximadament 1.100.000 habitants, ens trobam que:

 • 44.665 joves tendran problemes de salut mental i necessitaran tractament.
 • 13.400 tendran un trastorn mental greu.

Les xifres són alarmants, i sabent que per cada persona amb trastorn mental, com a mínim 2 persones més (habitualment mare i pare, o cuidadors) pateixen igual o més les conseqüències, a la nostra comunitat hi ha 133.995 persones (pares+jove amb TM menor) que viuen els efectes pertorbadors dels problemes de salut mental, 40.200 dels quals, les conseqüències d’un trastorn mental greu.

En un estudi recent de l’OMS “Health of the World Adolecents” es confirma que entre tots els problemes de salut, els trastorns mentals són els que més discapacitat provocaran entre els adolescents, essent la depressió el primer trastorn de salut més incapacitant, seguit per les autolesions i l’ansietat.

D’altra part, segons dades proporcionades per l’IBSMIA (Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència), durant l’any 2016, a Mallorca:
 • Es varen atendre 1.600 nous pacients.
 • Es varen realitzar 27.000 consultes.
 • Es varen atendre 120 joves a Hospital de dia.
 • Es registraren 168 ingressos a la Unitat d'Hospitalització Breu, amb una estada mitjana de 12 dies
(De moment no comptam amb més dades, esperam que properament la Conselleria de Salut de les Illes Balears ens pugui facilitar dades més concretes en relació a totes les illes, i, segons tipus de trastorn, edat, sexe i altres indicadors)

IMPACTE DELS TRASTORNS MENTALS EN ELS NINS I JOVES

 • Autoestima.
 • Imatge personal.
 • Dificultats en les relacions socials.
 • Xarxa d’amics pobre.
 • Dificultats per participar en activitats d’oci i temps lliure.
 • Dificultats adaptatives
 • Rendiment escolar.
 • Assetjament escolar.
 • Absentisme escolar (a vegades greu).
 • Canvis de centre educatiu.
 • Conflictes intrafamiliars.
 • Conductes de risc.
 • Estil de vida inestable.
 • Situacions de risc.
 • Addiccions: noves tecnologies, drogues.
 • Embarassos no desitjats.
 • Situacions penals.
 • Llars alternatives amb suport a la discapacitat
 • Fractura en la projecció de futur.
 • Dificultats per a la qualificació professional.
 • Dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
 • Dificultats en l’autonomia personal.
 • Dependència.
 • Estigma.
 • Discriminació
 • Marginació.
 • Autolesions
 • Suïcidi.

IMPACTE DELS TRASTORNS MENTALS EN LA FAMÍLIA
 • Xoc.
 • Desorientació.
 • Solitud davant el problema.
 • Vivència de desemparament familiar, social i institucional.
 • Sentiment de culpa, preocupació.
 • Alteració de la dinàmica familiar.
 • Crisis familiars: més incidència de parelles separades.
 • Alteració de la qualitat de vida.
 • Pèrdua de poder adquisitiu pel cost de la discapacitat.
 • Consum molt important de temps per poder atendre òptimament.
 • Esgotament emocional, físic.
 • Manca de respir familiar.
 • Necessitat de suport i tractament psicològic.
 • Necessitat de tercers per atenció i cura dels nins.
 • Preocupació pel futur quan els pares no hi siguin.
 • Conflictes amb família extensa i altres.
 • Dificultats per a la conciliació familiar i laboral.
 • Pèrdua de treball per poder dedicar l’atenció al fill.
 • Seqüeles en els germans.
 • Trasllat domiciliari per poder atendre millor els fills.
 • Trasllat/desplaçament per assistir als fills en situacions de crisi a la única Unitat d’hospitalització de les Illes Balears (son Espases). Manca de recursos residencials perquè les famílies es desplacin des de les altres illes.
 • Dificultats per atendre correctament al fill i conseqüent entrada d’institucions.
 • Disminució de la vida social.
 • Estigma i exclusió social.