Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

OBJECTIUS

FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ RECOLLIDES EN ELS ESTATUTS:

 • Prevenció, promoció i defensa de la salut mental, especialment dels infants i joves. 
 • Garantir que tots els infants i joves de les Illes Balears amb problemes de salut mental disposin i puguin accedir a serveis específics de qualitat per poder tractar el seu trastorn. 
 • Garantir, també, que puguin comptar amb els suports necessaris -a tots els àmbits de la seva vida, principalment família, escola, salut, oci, formació i inserció laboral, vida autònoma-, perquè puguin viure en una comunitat inclusiva que entén i dóna suport a les seves dificultats. 
 • Vetllar i procurar una bona qualitat de vida per a les persones amb problemes de salut mental, les seves famílies i cuidadors principals.
Per aconseguir aquestes finalitats, es podran desenvolupar les activitats següents:
 1. Orientació i informació a les famílies sobre els diferents recursos de salut mental infantil i juvenil de les Illes Balears.
 2. Acompanyament i seguiment en el procés d’atenció a la persona, abans, durant i després del diagnòstic.
 3. Acompanyament i orientació dels joves en el trànsit a la vida adulta.
 4. Promoure la creació i gestió d’un centre de dia.
 5. Realització de tallers de competències per a la vida i habilitats socials.
 6. Orientació professional i suport a la inserció laboral.
 7. Servei d’oci i temps lliure.
 8. Formació als pares i cuidadors perquè puguin desenvolupar les habilitats necessàries per atendre els seus fills i intercedir eficaçment per a ells.
 9. Formació i orientació a germans i altres familiars propers.
 10. Ajuda mútua (GAM) entre els familiars per tal de donar-se suport entre els membres i propiciar també canvis personals i socials.
 11. Servei de respir familiar.
 12. Promoció de serveis de salut mental de qualitat adequats a les necessitats dels infants i joves, i de les seves famílies.
 13. Detecció a temps i prevenció de totes aquelles manifestacions que posin en risc la salut mental dels infants i adolescents.
 14. Accions formatives dirigides a voluntaris i professionals de salut, justícia, serveis socials, educació, serveis assistencials i d’oci per millorar l’atenció i implicar-los en la detecció i prevenció.
 15. Participació en els òrgans de planificació de l’atenció a la salut mental, tant a nivell de serveis com a nivell de planificació estratègica.
 16. Advocar perquè a l’escola, institut, universitat o altres centres formatius disposin dels suports i les adaptacions necessàries per poder participar en el procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.
 17. Foment i creació de ponts per una adequada coordinació i treball en xarxa entre tots els implicats, perquè tots anem en la mateixa direcció: família, sanitat, educació, benestar social, justícia...
 18. Participació en la creació i gestió de programes d’atenció a la infància i adolescència en diferents àmbits.
 19. Accions dirigides a la societat en general perquè que es visualitzin les necessitats dels infants i joves amb problemes de salut mental.
 20. Sensibilització de la població per eliminar l’estigma i les barreres associades amb els trastorns mentals dels infants i adolescents, i de la salut mental en general.
 21. Identificació i abordatge de les principals barreres i escletxes dels serveis.
 22. Suport als infants i joves amb trastorns mentals “rars”, i a les seves famílies, perquè puguin ésser orientats i tractats per especialistes.
 23. I totes aquelles activitats que puguin servir per a la promoció i defensa de la salut mental dels infants i joves de les Illes Balears i de les seves famílies
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.