Per la salut mental i el benestar dels infants i dels joves de les Illes Balears, i de les seves famílies.

PRESENTAM PROPOSTES A LA CONSELLERA DE SALUTAvui ens hem reunit amb Patrícia Gómez -Consellera de salut-, i Oriol Lafau -Coordinador balear de salut mental-, per presentar l'associació i exposar quines línies d'actuació valoram que són necessàries per millorar l'atenció a la salut mental dels infants i joves de les nostres illes. Aquí vos detallam les propostes que l'associació ha presentat:
 • Les dades clares: Abans de res creim necessari tenir les dades clares sobre salut mental infantil i juvenil a les Illes Balears i creim que tal com està organitzada la informació no les tenim. Cal tenir una base de dades ben estructurada a totes les illes, no només dades generals sinó també per tipus de trastorn, edat... Sense dades no podem planificar i, sobretot, avaluar i valorar les millores.
 • Participar en els òrgans de planificació de l’atenció a la salut mental, tant a nivell de serveis com a nivell de planificació estratègica. 
 • La creació d’un Servei o Unitat específica conjuntament la Conselleria de Salut, Conselleria d’Educació i Universitat i Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per a l’atenció a la salut mental a l’alumnat, on a part de suport als joves amb malaltia mental es facin també programes de prevenció i promoció. 
 • A nivell de salut mental general i no només per a la infància creim molt important crear una “Entitat” (No sabem si fundació o altres) que integri totes conselleries i entitats necessàries per a una millor gestió de l’atenció a la salut mental. Exemples com el de FAISEM a Andalusia pot ésser un bon exemple. 
 • Augmentar la dotació de professionals a IBSMIA per tal de poder tenir més temps per a les primeres visites, i segones visites més freqüents i reduir les llistes d’espera. 
 • Ampliar l’atenció fins els 25 anys. Actualment quan els joves amb TM compleixen 18 anys passen a ésser atesos per els serveis d’adults. Consideram que en la majoria de casos no és adequat i que possiblement fan falta programes de transició. 
 • Disposar de serveis d’estimulació per a nins i nines amb Trastorn de l’Espectre Autista. 
 • Finançament del 100% de la medicació. 
 • En un apartat no estrictament sanitari, la majoria de familiars reconeixen les dificultats en poder atendre correctament als seus fills en situacions puntuals o de més llarga durada a causa de la malaltia mental. Per això proposam la creació d’un model de “Baixa per a l’atenció als fills i filles amb Trastorn Mental”. 
 • Assessorament i suport en planificació familiar per als joves amb TM. 
 • Creació d’un “Espai jove específic” obert a la comunitat on puguin expressar-se i mostrar-se tal com són, donar-se suport entre iguals i s’organitzin activitats sociocomunitàries que fomentin una adequada atenció a la salut mental i a la salut en general (Tallers d’habilitats socials, activitats artístiques, foment d’acampades i activitats esportives...) 
 • Campanyes de sensibilització i conscienciació 
 • Disposar d’espai per a l’associació a son Dureta. 
 • Definir les competències per als trastorns d'aprenentatge.